Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem: Název: Bc. Kateřina Málková IČO: 87636093 Sídlo: Gdaňská 333/27, Praha 8 – Bohnice, 181 00(dále jen „správce“), a to pro tyto účely:a) pro účely elektronické komunikace:· jméno a emailová adresa budou využity k zasílání newsletteru a reklamních kampaní;· jméno, příjmení, email a telefonní číslo budou využity k online rezervaci konzultací; Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu ode dne udělení na dobu neurčitou. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo: kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně, vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem· na našich webových stránkách používáme cookies pro měření návštěvnosti našich stránek;· takové zpracování je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem; cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává: poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek, které najdete zde. poskytovatel služby SiteGround, společnost SiteGround Spain S.L. (registrační číslo CIF: B87194171) se sídlem Calle de Prim 19,28004 Madrid, Španělsko, podle svých podmínek, které najdete zde. odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte; s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte; správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a; Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2022.